Staff

Humble Pie Spring 2022:

Social Media committee — Xingyu Wang, Ying Wang, Xinyi Chen, Yongming Peng, Sizhe (Sylvie) Luo

Literary committee — Caitlyn Britton, Jacqueline Berezin Pchevuzinske, Salem Condello

Design committee — Jason Lei, Androgony King, Monan (Mo) Wu, Tian Qin, Yingci (Rebecca) Zhong

Creative Directors — Osaze Seneferu, Asya Lone Garcia

Radio Show — Arin Kole

Faculty Advisor — Faith Adiele

Staff Archive